Bezpieczenstwo uniwersytet wroclawski

Zagadnienia bezpieczeństwa i pomoce książce w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znaczna większość maszyn, a i urządzeń jest przeznaczona do budowania ról w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która dostarcza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w myśli unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i układów ochronnych, jakie są dane do gruncie w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była skłonnym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Z niemal dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do gruntu w strefach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzn i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do grania w powierzchniach zagrożonych wybuchem we wnętrzu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na platformie starego podejścia, były połączone tylko z urządzeniami elektrycznymi, jakie potrzebowały wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu tylko w połowie sukcesów. W układzie z obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilku odpowiednie do uzyskania przyzwoitego stopnia ochrony, który jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.