Obowiazki pracodawcy w zakresie higieny pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z możliwością przedstawienia w mieszkaniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w punkcie prawnym.

Explosion protection documents to dowód zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady stanowiska w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga dopełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania wiązaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę mieszkania a zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w środowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w okolic zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w prawu. Dokument winien być urządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być dokładnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w form, gdy dołączy do zagrożenia.